ENA PIIMA STA ELLINIKA APO TON SIMERINO PONTO


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by Mehmet Aydin on June 14, 2000 at 15:41:49:

Eyenetha sa chomata's t'omatem sesen aniksa
ethelena n'apomeno sesen ama uc eporesa
Uc eporesa na chortazo se chorio’m
Na chortazo to peksimo sa dromes epances
Na pino to neros, ne pero ton aeras
Ta kriftareas t’ekrifgumunest eyces
Mikros echorisane me ap’esen chorio’m
Ethelena na etrecha epan sa parchares, to uc evriskundan alo puthen
Ethelena n’opsareva sa trana ta potames, to kativenun asa rashias
Uc eporesa choriom
Ne cimumun so oros, sa kafule apes
N’aplumun sa fila epan ce ne terena son aera
N’elepa ta puligas pos eghapun tenan talo sa ti petun
N’efina eligho to skini ce ne chalerumun
Ne ghlitona as’arabadhes, as’anthropus to klothoyrighuntan oloyeram
Asa pola ta laliyas, to fuskonun to cefalim
Ethelena ne cimumun osso ethelenen ipshim
Ama uc eporesa chorio’m
Uc eporesa yati, echorisane me ap’esen
Istaro etranina ama uc eporesa na kloskom opis
Efigha ce epigha sa makra, sa pola makra
Hatoson pu uc eporo na ftano sesen chorio’m
I omorfiyas epominen so tsimidhim apes
Ontan erse sachilim fitefgundan ta maliyam
Erchuntan s’omatem empro t’ormias, ta potames, ta parchares
Ta tezias, t’alates, ta kafule pu aghapighuntan epuga I sevdalidhes
Ulla osa eshis choriom
Erchuntane s’achilim, ghomuntane to’matem ce thelo na klegho
Ta dekrem mono t’omatotsatsem eporun ce vrechun
I kardhiam tsuyiz
Uc eporo na klegho oson thelo egho
Yati u’thelo nelepune me ce na yelune me chorio’m
Uc’ eksero an, n’eporo ce erchom kamia
N’eporo ce dhevazo t’echo tin gharibiya
Ama enan na leghose m’anespalisa
Panta n’aghapo se, na echo se apes sin kardhiam
Panta na'chose s'achilim, uce n’anespalo se chorio’mFollow Ups:Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]