Πώς μεταφράζεται το humor στην Ελλήνική;


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by radiogeorge on January 06, 2001 at 19:43:51:

Εχει κανείς ιδέα;



Follow Ups:



Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]